APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¤¸ÀÛAvÀÄ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 45/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17 ¢£ÁAPÀ: 15/09/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT -2016

APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016

    Final Select List has been Uploaded.
News & Events
Nov
21
2017
Final Select List
Aug
31
2017
Provisional Select List-2
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
(Revised Provisional Select List Candidates Only)
Provisional Selection List
Second Provisional List

Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter. Eligible_Candidates for Viva-Voce

Final Answer Key
Provisional Key Answer A , B , C , D , E

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 11/12/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï (¤¸ÀÛAvÀÄ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:11.12.2016 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqɸÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀzsÀåzÀ°èAiÉÄà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ET / PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Due to continuous bank holidays many candidates have not been able to pay the application fee through bank challan and therefore there was lot of demand from the aspirants to extend the date for accepting the applications for the posts of PSI (Civil), RSI (CAR/DAR), Spl. RSI (KSRP) and PSI (Wireless). Hence, the Last date for generating online application has been extended from 13.10.2016 to 18.10.2016 and the last date for payment of fee has also been extended from 14.10.2016 to 19.10.2016. All the eligibility criteria remain the same.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
19/09/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/10/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
19/10/2016
 
;

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

 

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

 
Sl.No.  / 
 PÀæªÀĸÀASÉå
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PSI (Wireless) GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

 13/ 10 / 2016

Know Your Age

BORN BETWEEN 13.10.1990 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 13.10.1988 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 13.10.1981 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B

40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 13.10.1976 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 13/10/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

WIRELESS
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

WIRELESS (SCIENCE)
  • Candidates who apply for the post of Wireless, must have studied Degree in Science in Physics / Electronics / Electricals / Computer Science / Telecommunication or Equivalent Education Qualification are consider as eligible candidates
  • In Final Examination Candidate must have secured 50% for General Merit and 45 % for SC/ST & OBC.
 

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN & INSERVICE & EXSERVICEMEN)
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(WIRELESS) 1600 Mtrs Run 7.30 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD 
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE


For Eligible in ET
Candidate onlyHEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR WOMEN & INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(WIRELESS)
400 Mtrs Run
 
2.10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD 
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE

For Eligible in ET Candidate onlyHEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice

CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
For Inservice
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

The Details Of Vacancies In PSI-WIRELESS /

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts  
01 PSI-WIRELESS Direct Inservice Ex-servicemen TOTAL
MEN WOMEN MEN MEN  
17 4 4 3 28